flaga PL flaga USA flaga GB flaga DE flaga IT flaga ES flaga RU

+48 502 359 182

Prawo spółek i prawo gospodarcze

W zakres usług w tym obszarze wchodzi m.in.:

  • zakładanie spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń wraz z ich pełną rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym; ustalanie treści aktów założycielskich i umów spółek, statutów fundacji i stowarzyszeń; powoływanie oraz zmiany w składzie organów spółek, fundacji i stowarzyszeń;
  • praktyczna pełna obsługa spółek, także fundacji i stowarzyszeń uwzględniająca problematykę dotykającą wszystkie dziedziny prawa, a związaną z bieżącą działalnością gospodarczą spółek;
  • przeprowadzanie badań korporacyjnych spółek (corporate due dilligence) dla sprzedających, jak i kupujących;
  • przeprowadzanie podwyższenia i obniżania kapitału zakładowego (akcyjnego) w spółkach prawa handlowego;
  • przygotowywanie projektów protokołów posiedzeń Zgromadzenia Wspólników/ Walnego Zgromadzenia dot. zamknięć roku obrachunkowego w spółkach; posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej; w tym dotyczących zgód na nabycie/zbycie nieruchomości, zbycie udziałów/akcji, itp.
  • przygotowywanie innej dokumentacji korporacyjnej (regulaminów, innych aktów regulujących funkcjonowanie osób prawnych);
  • przygotowywanie umów zbycia udziałów, akcji;
  • prowadzenie postępowań sądowych ze stosunku spółki, w tym związanych z odpowiedzialnością cywilną i karną członków zarządu;
  • likwidacja spółek, stowarzyszeń, fundacji;
  • nadzór i doradztwo nad wykonywaniem umów w obrocie gospodarczym, opiniowanie powyższych umów.

Kontaktowy Formularz